+420 604 956 620 info@bozppo-servis.cz

   Bezpečnost práce

   Komplexní poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce dle platné legislativy a požadavků vyplývajících z aktuálních právních předpisů.
   Zkontroluji:

   • jsou-li identifikována rizika na pracovišti
   • jsou-li práce zařazené do kategorií dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
   • jsou-li na základě identifikace rizik zavedena požadovaná dokumentace
   • Směrnice pro organizaci, řízení a kontrolu BOZP
   • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
   • Směrnice zakázaných prací mladistvým, těhotným ženám, matkám
   • Směrnice pro práce ve výškách
   • další dokumentace a předpisy
   • jsou-li prováděny pravidelné revize vyhrazených technických zařízení
   • jsou-li zavedeny bezpečnostní značky a signály
   • jsou-li prováděna pravidelná údržba na strojních zařízeních dle průvodní dokumentace
   • jsou-li evidovány bezpečnostní listy
   • jsou-li zpracována písemná pravidla  o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami
   Je třeba si uvědomit, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, dále je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, viz zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá.
   Na úseku BOZP garantuji:

   • identifikaci a zpracování rizik, zavedení systému zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci, včetně zpracování dokumentace
   • zpracuji návrh na zařazení prací do kategorií, zavedu systém evidence rizikových prací včetně četnosti lékařských prohlídek
   • vypracování dokumentace BOZP v požadovaném rozsahu (směrnice, provozní řády, apod.)
   • směrnice pro organizaci, řízení a kontrolu BOZP
   • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
   • směrnice zakázaných prací mladistvým, těhotným ženám, matkám
   • směrnice pro práce ve výškách
   • písemná pravidla  o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami
   • další dokumenty a předpisy
   • pravidelné roční preventivní kontroly provozů, pracovišť a objektů
   • zastoupení při kontrolách z oblastního inspektorátu práce, hygieny práce
   • zavedení systému vstupních a periodických školení zaměstnanců
   • školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
   • školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou
   • zajistím revize vyhrazených technických zařízení
   • zajistím školení první pomoci
   • zajistím školení řidičů referentů
   • vedení dokumentace pracovních úrazů, včetně zjišťování příčin vzniku úrazu
   • vypracování bezpečnostních předpisů a pravidel pro práci se strojním zařízením, chemikáliemi, tlakovými nádobami apod.