+420 604 956 620 info@bozppo-servis.cz

   Požární ochrana

   Úvodní prohlídku u právnické nebo podnikající osoby ve výrobních i nevýrobních objektech z hlediska požární ochrany provádím zdarma

    

   Zajistím:

   V první etapě posuzuji požární nebezpečí v objektu, výrobních nebo nevýrobních prostorů, kde se posuzuje skutečný stav se stavem požadovaným současnou platnou legislativou a kolaudovaným stavem:

    

   1. Zhodnocení možnosti vzniku a šíření požáru (posoudí se technologie, požárně dělící konstrukce, požárně bezpečnostní systémy, množství hořlavých materiálů, atd.)
   2. Zhodnocení možnosti evakuace osob, zvířat a majetku (posouzení způsobu vyhlášení požárního poplachu, únikové cesty, nouzové východy, atd.)
   3. Zhodnocení možnosti hasebního zásahu (proškolení zaměstnanci, funkčnost požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů, volné zásahové cesty a nástupní plochy pro hasičské záchranné sbory, atd.)
   4. Navrh případných opatření k nápravě organizačního charakteru (aktualizace nebo dopracování dokumentace, nová organizace na úseku PO) nebo technického charakteru v případě zjištění rozporu s kolaudovaným stavem.

   Podle míry požárního nebezpečí je třeba provozovanou činnost dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, část první, § 4 začlenit do požadované kategorie:

   • bez zvýšeného požárního nebezpečí
   • se zvýšeným požárním nebezpečím
   • s vysokým požárním nebezpečím

   Na úseku PO garantuji:

   • posouzení požárního nebezpečí (posouzení skutečného stavu se stavem požadovaným
   • Posouzení požárního nebezpečí
   • Dokumentace zdolávání požáru
   • Stanovení organizace požární ochrany
   • Požární řád
   • Požární poplachová směrnice
   • Požární evakuační plán
   • Řád ohlašovny požárů
   • další dokumentace
   • roční kontrolu dokumentace požární ochrany
   • preventivní požární kontroly provozů, pracovišť a objektů dle typu začlenění (1x za 3 měsíce, 1x za 6 měsíců, 1x za 12 měsíců)
   • zastoupení při kontrolách státního požárního dozoru
   • školení PO pro vedoucí zaměstnance
   • odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, preventistů PO, zpracování dokumentace PO dle provozních podmínek
   • zajistím revize požárních uzávěrů, požárních klapek, hydrantů a  hasicích přístrojů